Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

Autobrandstof kan bij misbruik of incorrecte gebruik leiden tot ernstig letsel of overlijden.

De stroom van brandstof door een vulpistool kan statische elektriciteit produceren, hetgeen brand kan veroorzaken als er brandstof in een ondergronds brandstofreservoir wordt gepompt.

Benzine kan benzeen, een kankerverwekkende stof, bevatten.

Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulnek worden gehouden. Rook nooit tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Ga voorzichtig te werk om het inademen van te veel dampen te voorkomen.

Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankklep, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het omgaan met autobrandstof:
 • Doof alle rokende materialen en open vuur voordat u tankt.
 • Schakel de motor altijd uit voordat u tankt.
 • Autobrandstoffen kunnen schadelijk of fataal zijn indien deze worden ingeslikt. Brandstof zoals benzine is zeer giftig en kan bij inslikken resulteren in permanent of dodelijk letsel. Als brandstof wordt ingeslikt, roep dan direct de hulp van een arts in, zelfs als er geen directe symptomen zichtbaar zijn. De giftige effecten van brandstof kunnen uren niet zichtbaar zijn.
 • Voorkom het inademen van brandstofdampen. Het inademen van te veel brandstofdamp kan leiden tot irritatie van ogen en luchtwegen. In ernstige gevallen kan overmatig of langdurig inademen van brandstofdamp ernstige ziekte of permanent letsel veroorzaken.
 • Voorkom daat vloeibare brandstof in uw ogen komt. Als er brandstof in de ogen terecht komt, verwijder dan contactlenzen (indien deze gedragen worden), spoel de ogen 15 minuten met water en roep medische hulp in. Indien er geen medische hulp wordt ingeroepen, kan dit leiden tot permanent letsel.
 • Brandstoffen kunnen ook schadelijk zijn wanneer deze via de huid worden geabsorbeerd. Als er brandstof op de huid, kleren of beide terecht komt, verwijder dan direct de vuile kleding en was de huid grondig met water en zeep. Herhaaldelijk of langdurig contact van de huid met vloeibare of gasvormige brandstof kan huidirritatie veroorzaken.

  READ NEXT:

   Brandstofkwaliteit

  WAARSCHUWINGMeng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken. Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bevat, bijvoorbeeld op mangaan gebaseerd.

   Opraken van de brandstof

  Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Als de tank is leeggereden: Voeg minimaal 5L brandstof toe om de motor opnieuw te starten. Als de brandstoftank

   Katalysator

  In het kader van de wetgeving inzake maximale emissielimieten is uw auto uitgerust met een katalysator, een inrichting die vervuiling door uitlaatgassen van de motor vermindert door ze in minder schadelijke stoffen om te zetten. Het vo

  SEE MORE:

   Alarmknipperlichten

  De schakelaar voor de alarmknipperlichten bevindt zich op het instrumentenpaneel. Gebruik de alarmknipperlichten als uw auto een veiligheidsgevaar vormt voor andere weggebruikers.De alarmknipperlichten in- of uitschakelen Dr

   Algemene informatie

  Radiofrequenties en factoren voor een goede radio-ontvangst N.B.: Langdurig naar luide audio luisteren kan uw gehoor beschadigen.  Factoren voor radio-ontvangst Afstand en sterkte Naarmate u