Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Beschrijving van andere rechten en beperkingen

Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / Bijlagen / Licentieovereenkomst eindgebruiker / Beschrijving van andere rechten en beperkingen

 • Spraakherkenning: Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsfouten inherent aan het proces zijn. FORD MOTOR COMPANY noch diens leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit fouten in het spraakherkenningsproces.
 • Beperkingen aan nabouwen, decompilatie en demontage: U mag de SOFTWARE niet nabouwen, decompileren of demonteren, noch mag u anderen toestemming geven de SOFTWARE na te bouwen, te decompileren of te demonteren, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking.
 • Beperkingen aan distribueren, kopiëren, modificeren en creëren van afgeleide werken: U mag de SOFTWARE niet distribueren, kopiëren, modificeren of hiervan afgeleide werken maken, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking.
 • Enkelvoudige EULA: De documentatie voor eindgebruikers van het APPARAAT en eraan gerelateerde systemen en service kan meerdere EULA's bevatten, zoals meerdere vertalingen en/of meerdere mediaversies (bijv. in de gebruikersdocumentatie en in de software). Zelfs als u meerdere EULA's ontvangt, hebt u slechts een licentie voor het gebruik van één (1) kopie van de SOFTWARE.
 • SOFTWARE-overdracht: U mag onder deze EULA uw rechten uitsluitend permanent overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van het APPARAAT, op voorwaarde dat u geen kopieën bewaart, u alle SOFTWARE (inclusief alle onderdelen daarvan, de media en het gedrukte materiaal, eventuele upgrades en - indien van toepassing - het Certificaat (de Certificaten) van Authenticiteit) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze EULA. Als de SOFTWARE een upgrade is, moet elke overdracht alle voorgaande versies van de SOFTWARE omvatten.
 • Beëindiging: Zonder afstand van eventuele andere rechten, kan FORD MOTOR COMPANY of MS deze EULA beëindigen indien u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
 • Beveiligingsupdates/Beheer van digitale rechten: Eigenaren van inhoud maken gebruik van de WMDRM-technologie in uw APPARAAT ter bescherming van hun intellectueel eigendom, inclusief inhoud waarop auteursrechten rusten. Delen van de SOFTWARE op uw APPARAAT gebruiken WMDRM-software om toegang tot WMDRM-beveiligde inhoud te verkrijgen. Als de inhoud niet met WMDRM-software beschermd kan worden, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen het vermogen van de SOFTWARE om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beschermde inhoud in te trekken. Deze actie heeft geen invloed op onbeschermde inhoud. Wanneer uw APPARAAT licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekkingslijst aan de licenties kan toevoegen. Eigenaars van inhoud kunnen u vragen de SOFTWARE op uw APPARAAT te upgraden voor toegang tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, is toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is niet mogelijk.
 • Toestemming om Gegevens te gebruiken: U stemt ermee in dat MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en systemen, hun filialen en/of de door hen aangewezen vertegenwoordigers technische informatie mogen verzamelen en gebruiken die ze op enigerlei wijze als onderdeel van productondersteuningsservice met betrekking tot de SOFTWARE of de bijbehorende service hebben verzameld. MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, hun partners en/of de door hen aangewezen vertegenwoordigers mogen deze informatie uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van hun producten of het leveren van aangepaste service of technologie aan u. MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en systemen, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger mogen deze informatie aan anderen verstrekken, maar niet in een zodanige vorm dat u daardoor persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
 • Componenten online services: De SOFTWARE mag componenten bevatten die het gebruik van bepaalde online services mogelijk maken en vergemakkelijken. U erkent en aanvaardt dat MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger de versie van de SOFTWARE en/of de componenten ervan waarvan u gebruik maakt kan controleren en upgrades voor of aanvullingen op de SOFTWARE kan verstrekken die automatisch door uw APPARAAT gedownload kunnen worden.
 • Aanvullende software/services: De SOFTWARE mag FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of de door hen aangewezen vertegenwoordigers in staat stellen om aan u SOFTWARE updates, supplementen, aanvullende componenten, of componenten van online services van de SOFTWARE te leveren of ter beschikking te stellen na de datum waarop u uw oorspronkelijke kopie van de SOFTWARE ("Aanvullende Componenten") hebt verkregen.
Als FORD MOTOR COMPANY of derde software- en serviceleveranciers u Aanvullende componenten verstrekken of aan u beschikbaar stellen en er geen andere EULA-voorwaarden bij de Aanvullende componenten verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden van deze EULA.

Als MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger Aanvullende componenten beschikbaar stellen, en er geen andere EULA-voorwaarden verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden van deze EULA, behalve dat MS, Microsoft Corporation of partner die de Aanvullende component(en) verstrekt de licentiegever van de Aanvullende component(en) is.

FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger behouden zich het recht voor zonder aansprakelijkheid aan u verstrekte of beschikbaar gestelde online services door het gebruik van de SOFTWARE te staken.
 • Links naar sites van derden: De MS SOFTWARE kan u de mogelijkheid bieden om naar sites van derden te linken door van de SOFTWARE gebruik te maken. De sites van derden staan niet onder de controle van MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger. MS noch Microsoft Corporation noch hun partners noch hun aangewezen vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor (i) de inhoud van sites van derden, links op de sites van derden, of wijzigingen of updates van sites van derden, of (ii) webcasting of andere vormen van overdracht vanaf sites van derden. Als de SOFTWARE links naar sites van derden verstrekt, dan worden deze links slechts voor uw gemak verstrekt, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site van derden door MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger.
 • Verplichting om verantwoordelijk te rijden: U erkent uw verplichting om op verantwoordelijke wijze te rijden en uw aandacht op het verkeer te richten. U leest en houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van het APPARAAT, met name als deze betrekking heeft op veiligheid en van elk risico met betrekking tot het gebruik van het APPARAAT wordt uitgegaan.
UPGRADES EN HERSTELMEDIA: Indien de SOFTWARE door FORD MOTOR COMPANY los van het APPARAAT op media zoals een ROM-chip, cd-rom(s) of via download van het web of andere middelen is geleverd, en is gemarkeerd als "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend voor upgrade-doeleinden) of "For Recovery Purposes Only" (uitsluitend voor herstel-doeleinden) mag u een (1) kopie van dergelijke SOFTWARE op het APPARAAT installeren als vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE, en mag u deze gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-termen die bij de SOFTWARE voor upgrade zijn gevoegd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Alle titel- en intellectuele-eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" verwerkt in de SOFTWARE), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, of hun partners of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen bij de SOFTWARE niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van de SOFTWARE zijn het eigendom van de betreffende eigenaar van inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze EULA verleent u geen recht tot het gebruik van dergelijke inhoud. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA zijn toegekend, zijn voorbehouden voor MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, hun partners en leveranciers. Het gebruik van online services waartoe toegang kan worden verkregen via de SOFTWARE kan worden beheerst door de betreffende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke services. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u één kopie van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.

EXPORTBEPERKINGEN: U erkent dat de SOFTWARE onderworpen is aan de exportwetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke internationale en nationale wetten, inclusief de Export Administration Regulations (EAR), evenals beperkingen met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemming afgegeven door de Verenigde Staten en andere overheden, die op de SOFTWARE van toepassing zijn, na te leven. Zie voor meer informatie http://www.microsoft.com/exporting/.

HANDELSMERKEN: Deze EULA verleent u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of servicemerken van FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, leveranciers van software van derden of services, hun partners of leveranciers.

PRODUCTONDERSTEUNING: Productondersteuning voor de SOFTWARE wordt niet geleverd door MS, haar moedermaatschappij Microsoft Corporation, of hun partners of dochtermaatschappijen. Raadpleeg voor productondersteuning de instructies van FORD MOTOR COMPANY in de documentatie bij het APPARAAT. Indien u vragen hebt over deze EULA, of om enige andere reden contact wilt opnemen met FORD MOTOR COMPANY, zie dan het adres dat in de documentatie bij het APPARAAT staat.

Geen aansprakelijkheid voor bepaalde schade: BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, KUNNEN FORD MOTOR COMPANY, LEVERANCIERS VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES, MS, MICROSOFT CORPORATION EN HUN PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, SPECIALE, RESULTERENDE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS ENIGE REMEDIE NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. IN GEEN GEVAL ZIJN MS, MICROSOFT CORPORATION EN/OF HUN PARTNERS AANSPRAKELIJK VOOR EEN BEDRAG VAN MEER DAN TWEEHONDERDVIJFTIG US DOLLAR (U.S. $250,00).

 • ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES DAN DIE UITDRUKKELIJK VERSTREKT KUNNEN ZIJN VOOR UW NIEUWE AUTO.

  READ NEXT:

   Kennisgeving voor eindgebruikers

  Belangrijke veiligheidsinformatie voor Microsoft Windows Mobile voor auto'sDit systeem Ford SYNC bevat software die in licentie is gegeven aan fabrikant FORD MOTOR COMPANY door een partner van Microsoft Corporation volgens een licenti

   Algemene bediening

  Spraakgestuurde commando's: Functies binnen het systeem op basis van Windows Automotive kunnen worden uitgevoerd met enkel spraakcommando's. Via spraakcommando's tijdens het rijden kunt u het systeem bedienen zonder uw handen van het s

  SEE MORE:

   Remvloeistof

  Afb. 143 Remvloeistofreservoir De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is afgezet. Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen de markerin

   Tekstberichten

  Met het systeem kunt u tekstberichten ontvangen, versturen, downloaden en verwijderen. Het systeem kan tevens ontvangen tekstberichten lezen, zodat u uw ogen niet van de weg hoeft te nemen.N.B.: Dit is een telefoonafhankelijke fun